ChristiansfeldNet

Vedtægterne...

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:
§ 1
Foreningens navn er ChristiansfeldNet CVR-nr: 29082499. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2
1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
a) modtage og distribuere TV kanaler
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
4. Foreningen ønsker at dække Christiansfeld og omegn med sit bredbåndskabelanlæg.

MEDLEMMERNE:
§ 3
1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og løbende betaler driftsbidrag vil betragtes at være medlem af foreningen.

§ 4
1. Der opkræves et driftsbidrag pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.
2. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget.
3. Driftsbidraget fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Ændringer træder i kraft på først kommende opkrævning efter generalforsamlingen.

4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren.


§ 5
1. I tillæg til det i § 4 nævnte driftsbidrag opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

§ 6
1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved skel på deres matrikel efter aftale med ejer uden betaling fra foreningens side.
2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre stikledninger eller komponenter, de har tilsluttet antenneanlægget.
3. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes foreningen.

§ 7
1. Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende vedtægter. De modtagne signaler er kun til brug i én husstand og må ikke videre distribueres til andre.

§ 8
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen, ved de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte datoer. Dog minimum med mulighed for udmeldelse to gange årligt.
2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

GENERALFORSAMLING:
§ 9
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i december måned.

2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 kalenderdages varsel via Email, SMS og på foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget
for det kommende år er fremlagt.

3. Fristen for indsendelse af forslag skal annonceres senest 45 dage før den ordinære generalforsamling på samme måde som indkaldelse af generalforsamlingen. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen det år det ønskes behandlet. Er der rettidige indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på hjemmesiden.

4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


5. Efter Generalforsamlingen skal godkendt regnskab og referat gøres tilgængelig for medlemmerne i foreningens selvbetjenings portal.


§ 11
1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en (ekstraordinær) generalforsamling og kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 10 (ti) procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 (otte) kalenderdage og den skal afholdes senest 21 (enogtyve) kalenderdage efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring er modtaget.
2. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§ 12
1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hvert betalt medlemskab af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret med én stemme.
3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.
4. Herudover har udlejeren een stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive een stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.
5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.
6. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun eet andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

LEDELSE, TEGNING OG HÆFTELSE:
§ 13
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen.
2. I lige år vil der være 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år vil der være 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.
3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
4. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften.
5. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes.
6. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
7. Bestyrelsen kan beslutte om foreningen er medlem af en antenneanlægs organisation.

§ 14
1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 15
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI:
§ 16
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december med omlægningsår 1. juli 2016 til 31. december 2017.
2. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
3. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes driftsbidraget for indeværende år af generalforsamlingen.

RESTANCER:
§ 17
1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en påhvilende forpligtelse til foreningen, kan bestyrelsen lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde og overgive sagen til inkasso. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§ 18
1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med abonnentfordeler for de tilsluttede boligenheder.

FRAFLYTNING:
§ 19
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer på tilslutningsafgift, eller den til enhver tid gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.
2. Det er den fraflyttendes såvel som den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
3. Foreningen foretager ikke opgørelse eller afregning af skæringsposter ved fraflytning.
4. Dog gælder for lejebolig, at ved fraflytning indenfor de første 3 måneder af kontingentperioden, hvor der ikke kendes en ny lejer, at der betales kontingent frem til lejemålets ophør.
5. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. §18, da den følger ejendommen.

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:
§ 20
1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 21
1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18.
2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 22
1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.
2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 23
1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION:
§ 24
1. Bestyrelsen indgår aftale med en servicepartner om service og vedligeholdelse på anlægget.
2. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget, og kontakt med servicepartner.
3. Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.
4. Bestyrelsen skal sikre at foreningen er tilsluttet Aftalen for Fællesantenneområdet, AFO.

UDVIDELSER:
§ 25
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.
2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.
4. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til (større) mindretalsinteresser. Dog med hensyntagen til leverandørmuligheder.
5. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORENINGSOPHØR:
§ 26
1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 (enogtyve) kalenderdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.
3. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles af bestyrelsen til almennyttige formål i ChristiansfeldNets forsyningsområde.

FORTOLKNING:
§ 27
1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten fremlægning eller gennem en på anlægget værende hjemmeside og informationskanal hvis en sådan drives.

Oprindelig vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. august 2005.
Med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 17. oktober 2006
Med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 25. september 2008
Med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. oktober 2011
Med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2013
Med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14 december 2016
Med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16 marts 2022

Med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23 april 2024

Som dirigent:Morten Paaske
Som bestyrelse:Thomas Wesselhoff, Henrik Ganderup, Charlotte Mikkelsen, Kaj Jensen og Uve Andersen


Tilmelding

Vil du også gerne være en del af vores fælles kabelnet?
Vi dækker størstedelen af Fjelstrup, Stepping, Taps, Sjølund og Christiansfeld. 

Administration

Til dig der ønsker personlig betjening, teknisk hjælp, har generelle spørgsmål eller bare gerne vil have mere information omkring ChristiansfeldNet

Forlad os

Ønsker du virkelig at forlade os?


Skal du flytte eller ønsker du at prøve en anden udbyder, så må du udmelde dig her

Administration