ChristiansfeldNet

Generalforsamlingen...

Generalforsamling


  Find bestyrelsens præsentation og beretning for året der er gået, regnskab for det forgangne år samt referatet fra Generalforsamlingen i selvbetjeningen.


  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  - Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i december måned.

  - Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 kalenderdages varsel i en lokal avis, og på
  foreningens hjemmeside og informationskanal hvis en sådan drives, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt.

  - Fristen for indsendelse af forslag skal annonceres senest 45 dage før den ordinære generalforsamling på samme måde som indkaldelse af generalforsamlingen. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 30dage før generalforsamlingen det år det ønskes behandlet. Er der rettidige indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på hjemmesiden og informationskanal hvis en sådan drives.

  - Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt


  - Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en (ekstraordinær) generalforsamling og kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 10 (ti) procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 (otte) kalenderdage og den skal afholdes senest 21 (enogtyve) kalenderdage efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring er modtaget.

  - Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære generalforsamling.


  - Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

  - Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hvert betalt medlemskab af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret med én stemme.

  - I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.

  - Herudover har udlejeren een stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive een stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.

  - Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

  - Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun eet andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.


  Tilmelding

  Vil du også gerne være en del af vores fælles kabelnet?
  Vi dækker størstedelen af Fjelstrup, Stepping, Taps, Sjølund og Christiansfeld. 

  Administration

  Til dig der ønsker personlig betjening, teknisk hjælp, har generelle spørgsmål eller bare gerne vil have mere information omkring ChristiansfeldNet

  Forlad os

  Ønsker du virkelig at forlade os?


  Skal du flytte eller ønsker du at prøve en anden udbyder, så må du udmelde dig her

  Administration