Thorsvej 17, 6070 Christiansfeld 69120675

ChristinsfeldNet
- Brugernes eget kabelnet

Underholdning alle steder......

Bestyrelsen

Forretningsorden for Bestyrelsen i Christiansfeld Net  

1.Valg af bestyrelse.
- Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær mv.
- Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil.

2. Bestyrelsens møder m.v.
- Bestyrelsen afholder møder efter behov og formandens nærmere indkaldelse.
- Formanden er i øvrigt forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde, når dette begæres af to eller flere medlemmer i bestyrelsen.
- Møderne indkaldes med mindst 7 dages varsel. Indkaldelse vil ske som e-mail. Samtidig med indkaldelsen tilsendes hvert bestyrelsesmedlem dagsorden og eventuelt bilagsmateriale.

3. Mødeledelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er til stede og når indkaldelse til møde har fundet sted i overensstemmelse med pkt.2, eller når møde afholdes i henhold til en berammelse på et tidligere hovedbestyrelsesmøde.
- Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed ved et lige antal fremmødte bestyrelsesmedlemmer, er formandens stemme udslagsgivende.
- Bestyrelsesmedlemmer med forfald kan dog inden sagens behandling på mødet, afgive skriftlig fuldmagt til formanden. En sådan fuldmagt skal indføres i det førte referat.
- I undtagelsestilfælde kan en sag afgøres ved rundskrivelse fra formanden, som modtager skriftlig bekræftelse fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og foranlediger beslutningen indført i referatet.
- Formanden leder møderne og drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
- I formandens fravær ledes møderne af næstformanden.

Af referatet skal mindst fremgå:
1. Tid og sted for mødet.
2. Hvem der har deltaget på møde.
3. Hvem der har været fraværende på mødet.
4. Dagsorden samt forhandlinger og beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.
 
- Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer på e-mail, senest 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse.
- Eventuel indsigelse mod referatets indhold skal fremsættes overfor formanden senest 5 arbejdsdage efter, at referatet er udsendt. Formanden er herefter forpligtet til inden 5 arbejdsdage at meddele de øvrige medlemmer af bestyrelsen den pågældende indsigelse.
- På det efterfølgende bestyrelsesmøde godkendes referatet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- Medlemmer, der ikke har deltaget i det refererede møde skal i det nye referat anføre, at de har gjort sig bekendt med indholdet i referatet fra det forrige møde.

Fordeling af opgave:
Formanden varetager:
- Foreningens daglige drift, tilser at foreningen drives efter generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger og anvisninger.
- Holde bestyrelsen orienteret om forhold der kan have væsentlig betydning for foreningens virke.
- Kontakt til leverandører og indkøb af programmer, Internet m.v..
- Mødeindkaldelser og mødedeltagelse hos samarbejdspartnere.
- Godkendelse af bilag og udgifter.
- Indgå og vedligeholde leverandørkontrakter (teknik, bogholderi, programmer, m.v.). 
- Sørge for indkøb af gaver til bestyrelses medlemmer: Runde fødselsdage 300 kr., Bryllupper herunder sølv og guld 500 kr., Dødsfald 300 kr. og fratrædelse 300 kr.

Næstformanden varetager:
- Salg og markedsføring af bestående og nye produkter.
- Udfører markedsføringstiltag med henblik på at få flere brugere.
- Kontakt til medlemskredsen

Sekretæren varetager:
- Alle sekretæropgaver i forbindelse med møder, udarbejdelse af referat, bookning af lokale, forplejning, m.m.

Kassereren varetager:
-Godkendelse og kontering af bilag og udgifter.
- Betaling af regninger (sender dem til bogholder).
- Tilser og holder kontakt til bogholder og revisor.
- Tilser og holder kontakt med Boligforeninger m.f., som fakturerer egne medlemmer.
- Ajour føre medlemskartotek i samarbejde med bogholder.
- Fremlægge budget og regnskab på generalforsamling.
- Bogholder og formand får adgang til Netbank for at kunne afstemme bogføring.
- 3. prioritet på telefonen

Menigmedlem varetager:
- Diverse ad hoc opgaver, hvor der måtte være brug for en ekstra hånd.
- 2. prioritet på telefonen

Suppleanterne varetager:
- Diverse ad hoc opgaver, hvor der måtte være brug for en ekstra hånd.

Honorar:
Honoraret udbetales som følger og dækker op til 6 bestyrelses- / leverandør- aftenmøder:
- Dækning af telefoni og internet 2.500,- kr., som udbetales bagud i december
- Efter det 6. møde hæves honoraret med 250,- kr. pr. møde.
- Ved møde i dagtimerne, messer, studieture, e.lign. hvor der skal tages fri fra arbejde for at deltage, hæves honoraret med 500,- kr. pr. ½ dag.
- Evt. tillæg udbetales løbende efter regning som konsulent timer og det er op til det enkelte bestyrelsesmedlem at indberette det til SKAT som en indkomst.
 

Formand: Morten Paaske
Næstformand: Hans Nissen Rosenberg
Kasserer: Lars Henrik Larson
Sekretær: Klaus Paaske
Bestyrelsesmedlem: Erik Gram-Hansen
Suppleant: Erik Kiil